Suomen Semiotiikan Seura

Suomen Semiotiikan Seura (SSS) ry. / Semiotiska sällskapet i Finland rf. on semiotiikan tutkimusta, opetusta ja muuta harrastusta Suomessa edistävä yhdistys, joka toimii kaikkien semiootikkojen yhdyssiteenä. Seuraan ovat tervetulleita niin semiotiikan tutkijat kuin siitä muuten kiinnostuneet. Seura on perustettu 1979 ja sen nykyinen jäsenmäärä on n. 100. Seuralla on myös 20 kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua kunniajäsentä.

Seura on affilioitunut mm Kansainväliseen semiotiikan yhdistykseen IASS/AIS:ään sekä Pohjoismaiseen semiotiikan seuraan NASSiin.

Tärkeimpiä tapahtumia on joulukuun 1. päivän lähettyvillä Helsingissä pidettävä Oskarin päivän seminaari, jolla kunnioitetaan edesmenneen semiootikon Oscar Parlandin (1912-1997) elämäntyötä.

Yhdessä Taidekasvatuksen tutkimusseuran ja Taidehistorian seuran kanssa SSS julkaisee korkeatasoista neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Synteesi-lehteä, joka on merkittävin suomenkielinen ko. alojen julkaisu. Lehden vuosikerta sisältyy seuran jäsenmaksuun, joka vuodelle 2015 on 45 euroa (perustutkinto-opiskelijoilta 30 euroa).

Jäsenyyttä voi hakea tällä lomakkeella.


TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Semiotiikan Seura ry / Semiotiska Sällskapet i Finland rf. henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suomen Semiotiikan Seura ry – Semiotiska Sällskapet i Finland rf
PL 7, 00211 Helsinki

Rekisterinpitäjä: Paul Forsell

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
  • Rekisteröidyn osoite;
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
  • Rekisteröidyn puhelinnumero;

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa seuran jäsen luovuttaa tietojaan. 

6.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi kuten esim. jäsenlaskujen postituksessa.

7.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

8.   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa seuran jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa seuran jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.9.2018


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (VOIMASSA 25.5.2018 ALKAEN)

1 § SEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Semiotiikan Seura ry., Semiotiska sällskapet i Finland rf. Sitä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.

Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja seuran kieliä ovat suomi ja ruotsi.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on toimia semiotiikan tutkijoiden yhdyssiteenä sekä edistää maassamme harjoitettavaa semioottista tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

▪ järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
▪ harjoittaa ja edistää semiotiikan julkaisutoimintaa,
▪ järjestää vierailuja ja luennoitsijoiden vaihtoa,
▪ tukee tutkijoita,
▪ tekee suomalaista semiotiikan tutkimusta tunnetuksi ulkomailla sekä
▪ harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää muuta toimintaa.

3 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, lahjoittajajäsenet ja tutkijajäsenet. Lisäksi seuralla on kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä tutkija tai muu luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, myös ulkomaalaiset. Vuosijäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Lahjoittajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Lahjoittajajäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Lahjoittajajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Tutkijajäseneksi seuran kokous voi kutsua vähintään kahden tutkijajäsenen hallitukselle tekemästä esityksestä ansioituneita tutkijoita, jotka ovat osoittaneet harrastusta seuran tarkoitusperien edistämiseen ja tutkijajäsenyyteen suostumalla ovat ilmaisseet halunsa edistää seuran toimintaa. Tutkijajäsen maksaa seuran vuosikokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun.

Seura voi kutsua kunniajäsenekseen seuran tarkoitusperiä erityisellä tavalla edistäneen henkilön. Kutsun suorittaa seuran kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo seuran sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai on kehotuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

Vuosi- ja tutkijajäsenen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa syyskokous.

4 § HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa kolmivuotiskausittain valittava puheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan valittuina kuudesta kahdeksaan jäsentä ja 0–4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan seuralle varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä. Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä.

6 § TILIT JA TALOUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus jättää tilinpäätöksen toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, jolle toiminnantarkastaja antaa kirjallisen lausuntonsa.

Toimintansa tukemiseksi ja pyrkimyksiään edistäviin tarkoituksiin seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

7 § SEURAN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua, syyskokous marras- tai joulukuussa, hallituksen määrääminä päivinä.

Seura voi järjestää ylimääräisen kokouksen yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä.

Seuran kutsuu koolle hallitus. Kutsu lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 § VARSINAISET KOKOUKSET
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskausittain sekä muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavan vuoden toimikaudelle.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 4/5 äänten enemmistöllä julistaa sen kiireelliseksi.

9 § SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous, mikäli asiasta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 2/3 läsnä olevista jäsenistä muutosesitystä kannattaa.

10 § SEURAN PURKAMINEN

Seuran purkamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa, mikäli asiasta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 4/5 läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat on käytettävä seuran pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

 

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.
Entries ja kommentit feeds.

%d bloggaajaa tykkää tästä: